Chi tiết các khóa học Ielts KICK OFF

Ielts Kick-off Nội dung Thời lượng Học phí
Ielts Orientation Listening

Phương pháp phân tích numbers và factual information Listening Section1 (Questions 1-10)

 

Speaking

Vocabulary và Structure Speaking Part 1

Phỏng vấn trực tiếp với 12 topics

1.      Education

2.      Sports

3.      Holiday

4.      Relationships

5.      Personality

6.      Clothes and Fashion

7.      Accommodation

8.      Books and Films

9.      Health

10.  Work

11.  Food

12.  Technology

 

Reading

Phát triển Ideas và Collocations 10 topics

1.      Relationship

2.      Health and Fitness

3.      Lifestyle

4.      Student life

5.      Nature and Environment

6.      Information technology

7.      Media

8.      Advertising and Marketing

9.      Tourism and Travel

10.  Fashion and Trends, Consumerism

 

Writing

Generalization languaue và cách phòng tránh

Cách papaphrase từ thường gặp problem

Impersonal language và những lưu ý khi dùng

Biến thể Although và cách sử dụng trong Agree-Disagree/Advantage-Disadvantage essay.

Biến thể Difference và cách sử dụng

Biến thể Because và cách sử dụng trong Cause-Effect essay

Problem-solution vocabulary

6 phương pháp Paraphasing phổ biến

 

3 tháng 5,500,000 VND
Ielts Exploration Listening

Tăng cường vocabulary theo chủ đề

1.      Public media

2.      Student life

3.      Urbanization

4.      Social problems

5.      Tourism

6.      Organization

7.      Psychology

8.      Language

9.      communication

Phân tích mẹo và thực hành Listening Section 2 (Questions 11-20) và Section 3 (21-30)

 

Speaking

Vocabulary và Structure Speaking Part 3

Phỏng vấn trực tiếp với 10 topics

1.      Health

2.      Work

3.      Travel

4.      Tourism

5.      Environment

6.      Technology

7.      Free time

8.      Entertainment

9.      Education

10.  Communication

 

Reading

Khai thác Ideas và Vocabulary 6 bài Reading mang nội dung khoa học xã hội.

Kỹ năng summarizing

Phân tích kỹ năng đọc và mẹo từng skill

1.      Culture

2.      Population

3.      Medicine

4.      Employment

5.      Education

6.      Social issues

 

Writing

Writing Task 1 (charts and graphs)

Kỹ năng viết Introduction

Kỹ năng và các cấu trúc so sánh

Kỹ năng paraphrase từ vựng

Adj + noun hay verb + adv?

Phân tích dạng bài Map

 

Writing Task 2

Nhận dạng các loại essays qua typical task words

Viết đoạn trong Problem-solution essay

Đại từ thay thế và cách sử dụng

Mệnh đề quan hệ và cách sử dụng

Phương pháp viết Examples trong essay

Phân tích language of possibility

3 tháng 5,500,000 VND
Ielts Intention Listening

Tăng cường vocabulary theo chủ đề

1.      Museum

2.      Science

3.      Arts

4.      Shopping

Phân tích mẹo và thực hành Listening Section 4 (Questions 31-40)

Giải đề Ielts Listening mẫu

 

Speaking

Part1

Công thức nói liên quan các vấn đề

1.      Self- introduction

2.      Family

3.      Accommodation

4.      Likes and Dislikes

5.      Future plan

Part 2

Cách triển khai Ideas, Tenses và Structure cho bài nói.

Part 3

Cách đối phó các loại câu hỏi thường gặp

1.      Speculation and Prediction

2.      Expressing degrees of certainty

3.      Expressing conditions

4.      Giving opinions

5.      Making questions

 

Reading

Khai thác Ideas và Vocabulary 6 bài Reading mang nội dung khoa học tự nhiên.

Kỹ năng summarizing

Phân tích kỹ năng đọc và mẹo từng skill

1.      The arts

2.      Science

3.      IT and Communication

4.      The natural world

5.      Psychology

6.      Engineering and Innovation

7.      History and Archaeology

8.      Language

 

Writing

Phân tích và ra công thức cho 4 loại câu

1.      Simple

2.      Compound

3.      Complex

4.      Compound-Complex

Phân tích 3 chức năng thường gặp Modal Verbs trong Ielts

1.      Degree of certainty

2.      Suggestions

3.      Hypothetical situations

Academic Writing

Phân tích văn viết học thuật và các đặc điểm

Bài tập thực hành

3 tháng 5,500,000 VND